Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden PF Group B.V.
tevens handelend onder de naam Plintenfabriek.nl

Gevestigd aan De Hammen 14a, 5371 MK Ravenstein, Nederland
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60642998

Telefoonnummer (Nederland): 0413 – 301 450
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 en zaterdag van 08:00 tot 14:00
E-mail (Nederland): info@plintenfabriek.nl
BTW-nummer: NL.8539 963 25.B01
Adres showroom: De Hammen 14a, 5371 MK Ravenstein
Adres magazijn: De Hammen 8a, 5371 MK Ravenstein

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1. Consument: de Koper die bij het aangaan van een Overeenkomst met Plintenfabriek niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

2. Koper: de natuurlijk of rechtspersoon die Producten en/of diensten van Plintenfabriek afneemt en wederpartij bij de Overeenkomst met Plintenfabriek in de zin van artikel 6:231 sub c BW.

3. Order: het plaatsen van een bestelling tot het leveren van Producten en/of diensten door Koper bij Plintenfabriek.

4. Overeenkomst: de afspraak tussen Plintenfabriek en Koper op basis waarvan Plintenfabriek Producten en/of diensten aan Koper levert tegen betaling.

5. Partijen: Plintenfabriek en Koper gezamenlijk.

6. Plintenfabriek:de verkoper van Producten en contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met Koper en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.

7. Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie, tekeningen, (test)apparatuur en alle overige objecten, die het onderwerp zijn van de Overeenkomst.

8. Schriftelijk: onder ‘schriftelijk’ valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Plintenfabriek, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

2. Eventuele algemene voorwaarden van Koper, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Plintenfabriek uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

3. Wanneer door Plintenfabriek gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Koper kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Plintenfabriek de onderhavige voorwaarden toepast.

4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Plintenfabriek, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. Deze derden kunnen jegens Koper een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.

5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Plintenfabriek in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Plintenfabriek vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

6. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Koper en Plintenfabriek gesloten Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN EN OFFERTES

1. Alle aanbiedingen van Plintenfabriek zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.

2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Plintenfabriek zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Plintenfabriek niet tot het leveren van een deel van de in de aanbieding begrepen Producten en/of diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

4. De inhoud van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de aanbieding gegeven omschrijving van de levering. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod is Plintenfabriek daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Plintenfabriek anders aangeeft.

5. Mondelinge toezeggingen binden Plintenfabriek slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door haar zijn bevestigd.

6. Acties en kortingen zijn enkel van toepassing op de oorspronkelijke prijzen en niet van toepassing op eerder gemaakte prijsafspraken, waarbij een lagere prijs is overeengekomen. Tevens kunnen acties en kortingen niet worden gecombineerd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

7. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van Plintenfabriek binden Plintenfabriek niet.

8. De prijzen in de aanbiedingen van Plintenfabriek zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

9. Het staat Plintenfabriek vrij haar prijzen op ieder gewenst moment te wijzigen. Aanbiedingen gelden derhalve niet automatisch voor toekomstige Orders.

ARTIKEL 4: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Plintenfabriek eerst dan tot stand nadat Plintenfabriek een Order schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De orderbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Koper daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.

2. Voor Orders die via de website van Plintenfabriek worden geplaatst, geldt, in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat Koper alle stappen van het online bestelproces met succes heeft doorlopen. Plintenfabriek zal de Order vervolgens schriftelijk aan Koper bevestigen.

3. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Plintenfabriek slechts, indien deze door Plintenfabriek schriftelijk binnen 5 dagen zijn bevestigd.

ARTIKEL 5: LEVERING

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af bedrijf of magazijn te Ravenstein (EX Works – Incoterms 2010) en zolang de voorraad strekt.

2. Producten die klaar zijn voor afhaal, moeten op de tussen Partijen overeengekomen datum op afspraak te worden afgehaald bij het magazijn van Plintenfabriek.

3. Indien de levering van Producten geschiedt aan een door Koper opgegeven afleveringsadres, zal Plintenfabriek hiervoor transportkosten aan de Koper in rekening brengen. Op verzoek verstrekt Plintenfabriek een overzicht van de betreffende transportkosten. Voor transport naar het buitenland en de Waddeneilanden gelden afwijkende tarieven.

4. De Koper dient er voor te zorgen dat de locatie waar de Producten moeten worden afgeleverd zich op de begane grond bevindt en goed bereikbaar en berijdbaar is voor het vervoer c.q. aanvoer van de Producten over een verharde weg.

5. De keuze van het transportmiddel en de vervoerder is aan Plintenfabriek, ook bij niet-franco zendingen, waarbij geen voorschriften voor de verzending door Koper zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhinderingen in het vervoer door de gekozen vervoerder of met het gekozen vervoermiddel, verplichten niet tot het inschakelen van een ander transportmiddel.

6. Indien Koper specifieke eisen met betrekking tot door Plintenfabriek te gebruiken verpakkingen heeft, komen alle kosten voor het gebruik van deze verpakkingen voor rekening van Koper. Verpakkingsmaterialen worden door Plintenfabriek niet teruggenomen.

7. Aan de leveringsplicht van Plintenfabriek.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Plintenfabriek.nl te leveren Producten voor de eerste keer aan het opgegeven afleveradres van de Koper zijn aangeboden. Daarbij strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

ARTIKEL 6: LEVERINGSTERMIJNEN

1. Indien Plintenfabriek een termijn voor levering van Producten heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Plintenfabriek derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Plintenfabriek dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

2. Indien niet uit voorraad kan worden geleverd, is de leveringstermijn de periode, die Plintenfabriek of de fabrikant van het Product nodig heeft voor de fabricage c.q. levering van de bestelling; deze gaat in op de dag, waarop de Overeenkomst definitief tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering vereiste gegevens door Plintenfabriek zijn ontvangen.

3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Plintenfabriek aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Plintenfabriek worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Plintenfabriek zijn verstrekt, heeft Plintenfabriek het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Het is Plintenfabriek toegestaan verkochte Producten in gedeelten te leveren, elk gedeelte afzonderlijk te factureren en betaling te verlangen in overeenstemming met de geldende betalingsvoorwaarden.

ARTIKEL 7: MAATWERK

1. Plintenfabriek neemt maatwerkopdrachten pas in productie nadat deze schriftelijk of via e-mail zijn bevestigd.

2. Maatwerk kan in geen geval worden geretourneerd, tenzij sprake is van een ondeugdelijk Product. Maatwerk is uitdrukkelijk van het recht op herroeping en de zichttermijn, zoals hierna vermeld in artikel 8, uitgesloten.

3. Vensterbanken langer dan 3050 mm worden door Plintenfabriek in twee verlijmde delen geleverd met een v-verbinding, in verband met het voorkomen van scheuren. Alhoewel Plintenfabriek zich inspant de verbinding zo goed als mogelijk weg te werken, zal deze verbinding altijd zichtbaar blijven, doordat de lak krimpt tijdens het drogen. De Koper heeft echter geen recht op reclame indien de verbinding zichtbaar is en deze zichtbaarheid in redelijkheid dient te worden geaccepteerd.

ARTIKEL 8: ZICHTTERMIJN EN HERROEPINGSRECHT

1. Indien er sprake is van een koop op afstand, zal het aanbod tevens een zichttermijn van 14 dagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de Consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is in dat geval pas definitief wanneer 14 dagen na ontvangst van het Product zijn verstreken.

2. Tijdens de zichttermijn heeft de Consument een herroepingsrecht, waarbij de Consument de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen Producten te retourneren.

3. De Consument kan het herroepingsrecht inroepen door Plintenfabriek binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst door of namens de Consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen van zijn voornemen. De schriftelijke verklaring wordt verstuurd per e-mail aan info@plintenfabriek.nl. Daartoe kan de Consument gebruik maken van het retourformulier dat door Plintenfabriek op haar website ter beschikking wordt gesteld, maar de Consument is daartoe niet verplicht.

4. Indien door de Consument een beroep wordt gedaan op het herroepingsrecht zal Plintenfabriek het eventueel reeds door de Consument betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retour gezonden Producten terugbetalen.

5. De Consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar herroepingsrecht indien de betreffende Producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. Wel mag de Consument de Product uit de verpakking nemen voor zover dit noodzakelijk is om te beoordelen of het Product aan de verwachting van de Consument voldoet, zolang de originele verpakking bewaard blijft en het Product in onbeschadigde toestand kan worden teruggezonden.

6. De Consument dient na het inroepen van haar herroepingsrecht het geleverde binnen 14 dagen retour te zenden aan Plintenfabriek. De kosten waarvan voor rekening van de Consument komen. Producten kunnen ook worden geretourneerd bij het magazijn van Plintenfabriek. In principe zet Plintenfabriek geen eigen vervoer in voor het retourneren van Producten. Maar bent u zelf echt niet in de mogelijkheid om de producten retour te zenden of retour te brengen bij ons magazijn, dan is het mogelijk dat wij de producten op komen halen. Voor deze ophaalservice betaalt u € 48,40 inclusief btw.

7. Op maat gemaakte Producten en Producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument zijn van de zichttermijn en het recht op herroeping uitgesloten. Maatwerk, waaronder lak- en spuitwerk, kan niet worden geretourneerd. Ook overzetplinten, plintneuten, vensterbanken, radiatorombouw, sokkels, RVS plinten en overige RVS Producten worden beschouwd als maatwerk. Deze uitsluiting zal telkens duidelijk bij ieder Product op de website worden vermeld door Plintenfabriek.

ARTIKEL 9: GARANTIE EN RECLAMATIE

1. Onverminderd eventuele garantierechten die de wet aan Koper toekent en welke dwingendrechtelijk van aard zijn, garandeert Plintenfabriek dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

2. Plintenfabriek is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door Koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de Producten.

3. Koper is verplicht de geleverde Producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient Koper (alvorens over te gaan tot terugzending aan Plintenfabriek) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Plintenfabriek. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Plintenfabriek schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de Producten dient te geschieden in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

4. Eventuele gebreken dienen zo spoedig mogelijk na levering aan Plintenfabriek schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de Producten dient te geschieden in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

5. Indien de klacht van Koper door Plintenfabriek gegrond worden bevonden, zal Plintenfabriek naar haar keuze of de geleverde Producten kosteloos vervangen of met Koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Plintenfabriek en mitsdien de hoogte van de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende Producten, dan wel (naar keuze van Plintenfabriek) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Plintenfabriek gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Plintenfabriek voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6. Plintenfabriek verleent geen garantie indien:

a. en zolang Koper jegens Plintenfabriek in gebreke verkeert in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Plintenfabriek;

b. Koper de geleverde Producten zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken;

c. de geleverde Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Plintenfabriek en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

d. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Tekeningen, technische beschrijvingen, modellen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, gewichten, afbeeldingen van etiketten, maten en materiaalaanduidingen, worden door Plintenfabriek te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde Producten met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Koper geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de Overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.

8. Indien Producten door de Koper zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie – ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen – niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend; in deze gevallen is Plintenfabriek aan geen enkele tegemoetkoming van welke aard ook gehouden.

ARTIKEL 10: MONTAGE

Indien is overeengekomen dat Plintenfabriek de montage van bestelde zaken zal verrichten, dan gelden de onderstaande bepalingen van dit artikel:

1. Bij de montagelocatie dient voldoende parkeergelegenheid te zijn voor een verlengde bus (6 meter). Eventuele parkeerkosten komen voor rekening van de Koper.

2. De ruimtes waar het materiaal geplaatst dient te worden, moeten begaanbaar en Arbo technisch veilig zijn. De Koper dient bij regen en slecht weer te zorgen voor een droge werkplek. De Koper is verantwoordelijk voor adequate verwarming en verlichting van de montageruimte. Er dient ruimte aanwezig te zijn om het materiaal af te korten en te bewerken.

3. De wanden en vloeren dienen bij aanvang van de montage gereed te zijn. De wanden en vloeren dienen droog en voldoende vlak te zijn.

4. Eventuele meubels dienen minimaal een meter van de wand te staan. De Koper is te allen tijde verantwoordelijk voor eventuele schade die ontstaat bij het verplaatsen van meubels of andere handelingen die noodzakelijk zijn om de ruimte montage gereed te maken. Verzekeringstechnisch mogen de monteurs van Plintenfabriek geen meubels en dergelijke verplaatsen. Indien de Koper de monteurs van Plintenfabriek verzoekt tot het verplaatsen van meubels, dan geschiedt dit voor risico van de Koper.

5. Onze monteurs beoordelen ter plaatse of de ruimte voldoet aan de gestelde montagevoorwaarden. De monteurs kunnen beslissen dat de montage wordt uitgesteld of niet doorgaat, indien de ruimte niet montage gereed is. Eventuele kosten hiervan komen voor rekening van de Koper.

6. Het afkitten van de vloerzijde gebeurt in overleg met de monteur. Bij gietvloeren wordt de vloerzijde niet afgekit.

7. Eventueel meerwerk (bijvoorbeeld ten behoeve van het op maat maken van materiaal) wordt enkel uitgevoerd op verzoek en in opdracht van de Koper. Hierbij wordt het meerwerktarief van € 55,66 inclusief btw per gewerkt manuur gehanteerd.

8. Bij de oplevering van de montage dient de Koper op de montagelocatie aanwezig te zijn, om in bijzijn van een van de monteurs het montagewerk te controleren en hierop akkoord te geven.

9. De kosten voor de montageopdracht en het materiaal dienen direct na montage afgerekend te worden, gepast contant of per pin, tenzij anders is overeengekomen, bijvoorbeeld wanneer er is overeengekomen om vooraf te betalen door middel van overboeking. In dat geval is het mogelijk dat de praktijk en daarmee de prijs afwijkt en kan het voorkomen dat er alsnog bijbetaald moet worden op basis van nacalculatie ingevolge lid 10 van dit artikel.

10. Het kan voorkomen dat het totale aantal meters dat voorafgaand aan de montage door de Koper is opgegeven, verschilt van het totale aantal meters dat in de praktijk nodig blijkt voor het monteren. Het totale aantal meters en daarmee de totale kosten van het materiaal en de montageopdracht worden daarom bepaald op basis van nacalculatie.

11. Zakelijke klanten krijgen van Plintenfabriek de mogelijkheid om op voorhand te betalen via overboeking conform pro forma factuur of achteraf per factuur met een betalingstermijn van 30 dagen. De regels met betrekking tot nacalculatie zoals omschreven in lid 10 van dit artikel blijven hierbij van kracht.

ARTIKEL 11: PRIJZEN

1. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van typefouten. Kennelijke fouten in de prijzen op de website van Plintenfabriek binden Plintenfabriek niet.

2. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Plintenfabriek zijn in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. De prijzen van Producten op de website van Plintenfabriek zijn daarentegen inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

3. Het staat Plintenfabriek vrij haar prijzen op ieder gewenst moment te wijzigen. Aanbiedingen gelden derhalve niet automatisch voor toekomstige Orders.

4. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Indien Plintenfabriek de prijs na het sluiten van de Overeenkomst, doch voor levering verhoogt en deze verhoging beïnvloedt de koopprijs van een tussen de Koper en Plintenfabriek gesloten Overeenkomst, dan is de Koper gerechtigd de Overeenkomst met Plintenfabriek kosteloos te ontbinden, tenzij Plintenfabriek aangeeft de Overeenkomst alsnog voor de oorspronkelijke prijs uit te zullen voeren. Indien de Koper de Overeenkomst met Plintenfabriek in geval van een prijsverhoging wenst te ontbinden, dient de Koper Plintenfabriek binnen 7 dagen na de kennisgeving van de prijsverhoging schriftelijk van zijn voornemen de Overeenkomst te ontbinden op de hoogte stellen.

ARTIKEL 12: FACTURATIE EN BETALING

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling contant of per pintransactie bij (af)levering.

2. Plintenfabriek is gerechtigd om bij aanvang van de Overeenkomst te verlangen dat de verzending geschiedt onder rembours of nadat volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling door de Koper heeft plaatsgevonden.

3. Indien is overeengekomen dat betaling geschiedt door middel van factuur, dient de betaling van de factuur te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening of korting, op een door Plintenfabriek aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

4. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Koper van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist. Indien Plintenfabriek na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn een betalingsherinnering naar de Koper stuurt, brengt Plintenfabriek € 25,00 aan administratiekosten in rekening.

5. De Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Plintenfabriek maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Koper. In dat geval is de Koper een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Voor Consumenten bedraagt dit een percentage van ten minste 5% met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door Plintenfabriek gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

6. Indien de Koper niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Plintenfabriek bevoegd de nakoming van de jegens de Koper aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Plintenfabriek het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Koper te twijfelen.

7. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de Koper of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Plintenfabriek en de verplichtingen van de Koper jegens Plintenfabriek onmiddellijk opeisbaar.

8. Indien de Koper uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Plintenfabriek heeft, dan ziet de Koper af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Koper (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

ARTIKEL 13: OVERMACHT

1. Plintenfabriek is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Plintenfabriek alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

3. Plintenfabriek behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Plintenfabriek gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

4. Indien Plintenfabriek bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

ARTIKEL 14: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Eigendom van alle door Plintenfabriek aan Koper verkochte en geleverde Producten blijft bij Plintenfabriek zolang Koper de vorderingen van Plintenfabriek uit hoofde van de Overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige Overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang Koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige Overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang Koper de vorderingen van Plintenfabriek wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

2. De door Plintenfabriek geleverde Producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

3. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Plintenfabriek of een door Plintenfabriek aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Plintenfabriek haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die Producten aldaar mee te nemen.

5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Plintenfabriek zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

6. Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Plintenfabriek.

7. Voor leveringen die worden uitgevoerd naar Duitsland geldt aanvullend dat indien de Koper (mede) uit door Plintenfabriek geleverde Producten een nieuwe zaak vormt, vormt de Koper die zaak slechts voor Plintenfabriek en houdt de Koper de nieuw gevormde Product voor Plintenfabriek totdat de Koper alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Plintenfabriek heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Koper alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde Product.

ARTIKEL 15: PRIVACY EN GEGEVENSBEHEER

1. Indien Koper een bestelling plaatst bij Plintenfabriek, dan worden er persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand van Plintenfabriek. Plintenfabriek houdt zich daarbij aan alle door de Wet bescherming persoonsgegevens en overige dwingendrechtelijke (privacy)wetgeving en zal de gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij en uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de met Koper gesloten Overeenkomst.

2. Plintenfabriek respecteert de privacy van de gebruikers van haar internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de betreffende persoonlijke gegevens.

3. Plintenfabriek maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mail die Plintenfabriek verstuurt, bevat instructies om toezending in de toekomst af te zeggen en de persoonlijke gegevens van deze lijst te verwijderen.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

1. Op alle door Plintenfabriek gesloten en te sluiten Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere Overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke Overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Plintenfabriek, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Plintenfabriek met de Koper kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

ARTIKEL 17: WIJZIGING EN UITLEG VAN DE VOORWAARDEN

1. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

Stuur ons een berichtje via WhatsApp